You are not signed in. Sign in.

Abbreviations & Acronyms Dictionary: Find meanings and definitions of acronyms and abbreviations.


What is "DA" ? - 365 meanings and definitions

What does DA mean? The acronym DA has 365 different meanings.

DA stands for 365 thing(s):

 1. DA: Administration
 2. DA: Aerospace drift
 3. DA: Air Georgia
 4. DA: Assistant Den Leader
 5. DA: Canadian Pacific Railway
 6. DA: D-arabinitol
 7. DA: D2-dopamine
 8. DA: Daidzein
 9. DA: Daily activities
 10. DA: Dallas
 11. DA: Dallas Academy
 12. DA: Dalton
 13. DA: Daltons
 14. DA: Damage Assessment
 15. DA: Damaged
 16. DA: Damkoehler Number
 17. DA: Damkohler number
 18. DA: Danger Area
 19. DA: Daniel Amos
 20. DA: Daniel's
 21. DA: Darbepoetin alfa
 22. DA: Darcy Number
 23. DA: Dark
 24. DA: Dark adaptation
 25. DA: Dark Agouti
 26. DA: Dark August
 27. DA: Dark-adapted
 28. DA: Data Acceptance
 29. DA: Data Acquisition
 30. DA: Data Adapter
 31. DA: Data Administration
 32. DA: Data Administrator
 33. DA: Data Analysis
 34. DA: Data Architecture
 35. DA: Data Area
 36. DA: Data Array
 37. DA: Data Assimilation
 38. DA: DATA AUTOMATION
 39. DA: DATA AVAILABLE
 40. DA: Database administration
 41. DA: Daughter
 42. DA: Daughter Atom
 43. DA: Daughterless
 44. DA: Daunomycin
 45. DA: David Allison
 46. DA: Davidson Academy
 47. DA: DaVinci Academy
 48. DA: Davis Academy
 49. DA: Day
 50. DA: Days after acceptance
 51. DA: Ddata adapter aerospace drift
 52. DA: Dealers Alliance
 53. DA: Dear Angel
 54. DA: Dearness Allowance
 55. DA: Debye Approximation
 56. DA: Deca
 57. DA: Decanoic acid
 58. DA: Decarburization Anneal
 59. DA: Decent Advisor
 60. DA: DECIMAL ADD
 61. DA: Decimal-to-Analog
 62. DA: Decision aid
 63. DA: Decision aids
 64. DA: Decision Altitude
 65. DA: Decision Altitude/Decision Height
 66. DA: Decision Analysis
 67. DA: Decision Architecture
 68. DA: Decision Authority
 69. DA: Decision Automation
 70. DA: Decontaminating Agent
 71. DA: Deconvolution analysis
 72. DA: Deerfield Academy
 73. DA: Defect Analysis
 74. DA: Deferred action
 75. DA: Deferred Annuity
 76. DA: Define Address
 77. DA: Define Area
 78. DA: Deflection Amplifier
 79. DA: Degenerative arthritis
 80. DA: Degree of acetylation
 81. DA: Degree of anisotropy
 82. DA: Degrees of acetylation
 83. DA: Delay Action
 84. DA: Delay Amplifier
 85. DA: Delayed action
 86. DA: Delayed activation
 87. DA: Delayed alternation
 88. DA: Delegated Authority
 89. DA: Delisted Taxon, Amendment of the Act
 90. DA: Delta Academy
 91. DA: Delta activity
 92. DA: Delta amplitude
 93. DA: Deltoid--anterior portion
 94. DA: Demand Assignment
 95. DA: Demand-Assigned
 96. DA: Democratic Alliance
 97. DA: Dendrite Arm
 98. DA: Dendritic arborization
 99. DA: Dendritic arborizations
 100. DA: Dendritic arborizing
 101. DA: Denial of antecedent
 102. DA: Denial of the antecedent
 103. DA: Denmark
 104. DA: Density Altitude
 105. DA: Dental Abstracts
 106. DA: Dental age
 107. DA: Dental Alloy
 108. DA: Dental Amalgam
 109. DA: Dental Assistant
 110. DA: Dentalman Apprentice
 111. DA: Denver Academy
 112. DA: Deoxyadenosine
 113. DA: Deoxycholic acid
 114. DA: Department Administration
 115. DA: Department of Agriculture
 116. DA: Department of Army
 117. DA: Department of Astronomy
 118. DA: Department of the Army
 119. DA: Department of the Army's
 120. DA: Departmental Administration
 121. DA: Departmental Approval
 122. DA: Departure airfield
 123. DA: Deployed Assembly
 124. DA: Deployment Assembly
 125. DA: Deposit account
 126. DA: Deposit Administration
 127. DA: Depressurization Assembly
 128. DA: Depth Analysis
 129. DA: Deputy Administrator
 130. DA: Der Akten
 131. DA: Dermatitis artefacta
 132. DA: Descending aneurysm
 133. DA: Descending aorta
 134. DA: Descent Advisor
 135. DA: Descent alone
 136. DA: Desert Academy
 137. DA: Desethylamiodarone
 138. DA: Design
 139. DA: Design Accepted
 140. DA: Design administration
 141. DA: Design Agency
 142. DA: Design Agent
 143. DA: Design Agent's
 144. DA: Design Allowables
 145. DA: Design analysis
 146. DA: Design Authority
 147. DA: Design Automation
 148. DA: Designated Agent
 149. DA: Desk Accessory
 150. DA: Desmoplastic ameloblastoma
 151. DA: Destination Address
 152. DA: Destination Allocation
 153. DA: Destinations Academy
 154. DA: Detector Assembly
 155. DA: Detroit Arsenal
 156. DA: Detrusor areflexia
 157. DA: Developing Activity
 158. DA: Developing agency
 159. DA: Developing Agency or Activity
 160. DA: Development Agreement
 161. DA: Development Aircraft
 162. DA: Development application
 163. DA: Development approval
 164. DA: Development Assistance
 165. DA: Development Authority
 166. DA: Development Authorization
 167. DA: Developmental age
 168. DA: Developmental age group
 169. DA: Developmental Aide
 170. DA: Developmental anomalies
 171. DA: Device Analysis
 172. DA: Device Attachment
 173. DA: Device Attributes
 174. DA: Dexamethasone acetate
 175. DA: Dextroamphet-amine
 176. DA: Dextroamphetamine
 177. DA: Diabetic acidosis
 178. DA: Diacetyl
 179. DA: Diagnostic accuracy
 180. DA: Dialysis Apparatus
 181. DA: Dialysis Association
 182. DA: Diameter
 183. DA: Diaphragm
 184. DA: Diaphragmatic agenesis
 185. DA: Dicarboxylic acids
 186. DA: Dichromatic absorptiometry
 187. DA: Dielectric Absorption
 188. DA: Diels-Alder
 189. DA: Differencing Assembly
 190. DA: Differential Amplifier
 191. DA: Differential Analysis
 192. DA: Differential analyzer
 193. DA: Differential Attenuation
 194. DA: Differentiation activity
 195. DA: Differentiation antigen
 196. DA: Diffraction Analysis
 197. DA: Diffuse adherence
 198. DA: Diffuse astrocytoma
 199. DA: Diffusion Alloying
 200. DA: Diffusion Annealing
 201. DA: Diffusion-Alloyed
 202. DA: Diffusional Activity
 203. DA: Digastric
 204. DA: Digit Absorbing
 205. DA: Digital Access
 206. DA: Digital Amplifier
 207. DA: Digital angiography
 208. DA: Digital Announcer
 209. DA: Digital Audio
 210. DA: Digital autopilot
 211. DA: Digital to Analog
 212. DA: Digital-to-Analog
 213. DA: Dilution Air
 214. DA: Dimensional Analysis
 215. DA: Dinar
 216. DA: Dinar, Algerian
 217. DA: Diode Array
 218. DA: Dip area
 219. DA: Diploma in Anesthetics
 220. DA: Dipole Absorption
 221. DA: Direct Access
 222. DA: Direct Action
 223. DA: Direct Address
 224. DA: Direct agglutination
 225. DA: Direct Ammonolysis
 226. DA: Direct Analog
 227. DA: DIRECT ANSWER
 228. DA: Direct attack
 229. DA: Direct Attribute
 230. DA: Direction Action
 231. DA: Directional
 232. DA: Directional Antenna
 233. DA: Directional asymmetry
 234. DA: Directional atherectomy
 235. DA: Directive authorization
 236. DA: Directorate for Administration
 237. DA: Directorate of Administration
 238. DA: Directors Assistant
 239. DA: Directory Access
 240. DA: Directory Agent
 241. DA: Directory Agents
 242. DA: Directory Assistance
 243. DA: Disability Allowance
 244. DA: Disability Assistance
 245. DA: Disbursement Account
 246. DA: Disc area
 247. DA: Disc areas
 248. DA: Discharge Afloat
 249. DA: Discontinued Availability
 250. DA: Discontinuous action
 251. DA: Discourse analysis
 252. DA: Discovery Agent
 253. DA: DISCRETE ADDRESS
 254. DA: Discretionary absence
 255. DA: Discretionary account
 256. DA: Discretionary Assurance
 257. DA: Discriminant analysis
 258. DA: Disease activity
 259. DA: Disk Access
 260. DA: Disk Address
 261. DA: Displaced abomasum
 262. DA: Displacement
 263. DA: Display Adapter
 264. DA: Display ASCII
 265. DA: Display Assignment
 266. DA: Dissecting aneurysm
 267. DA: Dissecting aneurysms
 268. DA: Dissociated Ammonia
 269. DA: Dissolved Acetylene
 270. DA: Distal arthrogryposis
 271. DA: Distamycin A
 272. DA: Distillation Assembly
 273. DA: Distinctive Alerting
 274. DA: Distortion Analyzer
 275. DA: Distributed Access
 276. DA: DISTRIBUTION AMENDMENT
 277. DA: Distribution Amplifier
 278. DA: Distribution Area
 279. DA: Distribution Assembly
 280. DA: Distribution Automation
 281. DA: District Administrator
 282. DA: District Agent
 283. DA: District Attorney
 284. DA: Divided attention
 285. DA: Divisional Artillery
 286. DA: DNA and poly
 287. DA: DNA aneuploid
 288. DA: DNA aneuploidy
 289. DA: Docking Adapter
 290. DA: Doctor of Administration
 291. DA: Doctor of Archeology
 292. DA: Doctor of Arts
 293. DA: Document Analyst
 294. DA: Documentary Acceptance
 295. DA: Dodecanedioic Acid
 296. DA: Doesn't Answer
 297. DA: Doesnt Answer
 298. DA: Domain Analysis
 299. DA: Dominant active
 300. DA: Dominican Academy
 301. DA: Dominion Atlantic
 302. DA: Dominion Atlantic Railway
 303. DA: Domoic acid
 304. DA: Don't answer
 305. DA: Dopamine
 306. DA: Dopamine agonist
 307. DA: Dopamine agonists
 308. DA: Dopamine hydrochloride
 309. DA: Dopaminergic
 310. DA: Dorchester Academy
 311. DA: Dorsal aorta
 312. DA: Dorsal area
 313. DA: Dorsal column ascending tract
 314. DA: Dorsal hypothalamic area
 315. DA: Dose assessment
 316. DA: Double Acting
 317. DA: Double action
 318. DA: Double Aged
 319. DA: Double agent
 320. DA: Double Aging
 321. DA: Double amplitude
 322. DA: Double anal fin
 323. DA: Double Armor
 324. DA: Double Armored
 325. DA: Double-Acting
 326. DA: Douglass Academy
 327. DA: Download Accelerator
 328. DA: Draft Addendum
 329. DA: Draft agenda
 330. DA: Dragon Age
 331. DA: Drainage Area
 332. DA: Drift Angle
 333. DA: Drop Attacks
 334. DA: Drug Abuse
 335. DA: Drug abusers
 336. DA: Drug Addict
 337. DA: Drug addicts
 338. DA: Drug administration
 339. DA: Dry air
 340. DA: Dubinin-Astakhov
 341. DA: Duchesne Academy
 342. DA: Ductal adenocarcinoma
 343. DA: Ductus arteriosus
 344. DA: Dumb ass
 345. DA: Dunedin Academy
 346. DA: Duodenal atresia
 347. DA: Duplex amplification
 348. DA: Duplex Anneal
 349. DA: Duplex arteriography
 350. DA: Duration of action
 351. DA: Durham Academy
 352. DA: Dynamic Alignment
 353. DA: Dynamic Allocation
 354. DA: Dynamic Analysis
 355. DA: Dynamic Analyzer
 356. DA: Dynamic Annotation
 357. DA: Dynamic Assigned
 358. DA: Dynamic averaging
 359. DA: Dynein arms
 360. DA: Dystrophic axons
 361. DA: GROUPE DANONE
 362. DA: Long-Range Aviation
 363. DA: Selskap med delt ansar
 364. DA: Table of Distribution and Allowances
 365. DA: The
Not what you needed? View user submitted meanings or Submit yours!
« Previous Acronym CZZ
Next Acronym » DA DCSPER
Find more meanings of DA on All Acronyms.

(top)
No comments yet. Submit yours!Feel free to comment on this page.

We would like to know what you think about this and publish your thoughts here! (comments top)

What say you?

 1. You may optionally give a title for this comment.

 2. Worst to best, 1 to 5, what would you rate this one?

 3. The actual content of your comment. No HTML nor whatsoever allowed.

 4. The author of this comment.

 5. What is the 3 letter word for 6 in English?

  Please answer the question by common sense.